Bạn có thể lọc nội dung theo “Tiến độ học”, “Độ khó”, “Ngữ điệu”, “Thời lượng bài học”. 

Tiến độ học: Chọn video thuộc tiến độ học khác nhau: Bài mới, Đang học, Ôn tập. Bạn có thể chọn nhiều hơn một lựa chọn và ấn biểu tượng nút xóa để chọn lại.

Độ khó: Tìm kiếm theo độ khó của bài học. Bạn có thể chọn nhiều hơn một lựa chọn, và bạn có thể ấn vào biểu tượng nút xóa để chọn lại.

Ngữ điệu: Tìm kiếm theo ngữ điệu của bài học. Bạn có thể chọn nhiều hơn một lựa chọn, và bạn có thể ấn vào biểu tượng nút xóa để chọn lại.

Thời lượng bài học: Tìm kiếm theo thời lượng dài ngắn của bài học. Bạn có thể chọn nhiều hơn một lựa chọn, và bạn có thể ấn vào biểu tượng nút xóa để chọn lại.

Cách chọn lại nội dung lọc:

1. Ấn nút 'X' màu trắng để xóa lọc theo nội dung ban đầu.

2. Chọn biểu tượng xóa để xóa nội dung lọc ban đầu, sau đó chọn lại nội dung khác.

Did this answer your question?