Bạn có thể lọc nội dung theo "Thể loại", "Series", "Ngữ điệu", "Độ khó", “Tiến độ học”, “Thời lượng bài học”.

Thể loại: Chọn thể loại bạn muốn xem: Hoạt hình, Hài, Phỏng Vấn, Phim, Bài Hát, Tin Tức.

Series: Chọn theo tên series của nội dung

Ngữ điệu: Tìm kiếm theo ngữ điệu của bài học. Bạn có thể chọn Anh-Mỹ, Anh-Anh, Anh-Úc. 

Độ khó: Tìm kiếm theo độ khó của bài học. Bạn có thể chọn level từ 1 đến 3.

Tiến độ học: Chọn video thuộc tiến độ học khác nhau: Bài mới, Đang học, Ôn tập. 

Thời lượng bài học: Tìm kiếm theo thời lượng dài ngắn của bài học. Bạn có thể chọn bài học có độ dài Ngắn, Trung Bình, hoặc Dài.

Cách chọn lại nội dung lọc:

1. Ấn nút 'X' màu trắng để xóa lọc theo nội dung ban đầu.

2. Chọn biểu tượng xóa để xóa nội dung lọc ban đầu, sau đó chọn lại nội dung khác.

Did this answer your question?