Bạn có thể xem thông tin phiên bản RedKiwi bạn đang sử dụng bằng cách truy cập vào mục “Hồ sơ” nằm ở góc phải phía dưới màn hình. Thông tin phiên bản nằm ngay dưới thanh công cụ “App”

RedKiwi được cập nhật mỗi tuần! Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết thông tin phiên bản mới nhất của RedKiwi thì hãy chọn “Phiên bản”.

Did this answer your question?