Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đăng ký sử dụng RedKiwi! Bạn có thể nhấn nút “Đăng ký ngay” khi cửa sổ hiện lên, hoặc truy cập “Hồ sơ” và chọn “Đăng ký”!

1. Khi sử dụng RedKiwi mà chưa đăng ký, bạn có thể nhìn thấy cửa sổ này hiện lên! Hãy chọn “Đăng ký ngay” và cửa sổ sẽ dẫn bạn đến trang đăng ký!

2. Nếu bạn không nhìn thấy cửa sổ này hiện lên khi sử dụng RedKiwi, hãy truy cập “Hồ sơ” ở góc phải cuối màn hình. Sau đó nhấn nút “Đăng ký” màu đỏ!

Đây là trang đăng ký! Bạn có thể chọn đăng ký trên RedKiwi bằng tài khoản Google, tài khoản Facebook hay địa chỉ email!

Did this answer your question?