Bạn có thể ấn vào nút 1.0x, bên cạnh nút lặp lại. Tốc độ mặc định là 1.0x, tốc độ chậm hơn là 0.75x, và nhanh hơn là 1.25x.

Did this answer your question?