Trong phần thông tin bài học, bạn có thể nhìn thấy biểu tượng dấu ngoặc kép cùng với một số. Số ấy thể hiện số câu trong bài học.

Xin hãy chú ý rằng con số này chỉ là tổng cộng số câu trong bài học. Dù số câu có thể là 9 hay 21, nhưng trong phần luyện tập nghe và nói có thể chỉ có 7 câu mà thôi.

Did this answer your question?