Trong phần luyện nghe, chúng tôi vô hiệu hóa một vài ô chữ để giúp bạn tìm đúng từ. Chúng tôi chỉ làm vậy đối với những câu quá dài mà thôi.

Nếu một từ có màu xám, có nghĩa là từ đấy không phải là từ cần điền vào chỗ trống. Vậy nên hãy tìm từ đúng là những từ màu đen.

Sau khi bạn chọn đúng từ cho chỗ trống đó, bạn có thể tiếp tục chọn những từ vừa bị vô hiệu hóa.

Did this answer your question?