Hiện nay, RedKiwi có hơn 1000 video, và RedKiwi cập nhật video mới theo ngày! 🤩

Tuy nhiên, đối với ngôn ngữ mà RedKiwi mới cung cấp thì có thể còn chưa có nhiều nội dung bài học. Ngoài ra, quốc gia hiện tại bạn đang sinh sống cũng có ảnh hưởng, vì có những video Youtube bị chặn theo quốc gia! 😢

Did this answer your question?