Câu trả lời là Có. Hãy cố gắng chọn bài học phù hợp với trình độ của bạn! App phân chia “Độ khó” của các bài học từ 1 đến 3. Nếu như bài học có 1 sao thì đó là bài học dễ, bài học càng có nhiều sao thì càng khó. Thông thường App dựa vào tốc độ của video và đánh giá của học viên khác để phân loại “Độ khó”.

Có hai cách để bạn xác định “Độ khó” của bài học:

1. Bạn có thể nhìn thấy “Độ khó” của bài học khi nhìn vào mô tả của video, ngay phía trên phần tên của video.

2. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng “Tìm kiếm” để tìm kiếm “Độ khó” của bài học sao cho phù hợp với trình độ của bạn. Chọn “Độ khó” để bắt đầu tìm kiếm.

Chọn độ khó, sau đó nhấn nút "Tìm kiếm" để xem kết quả.

Did this answer your question?